Novi zakon o žigovima u Srbiji

Dugo očekivani Zakon o žigovima u Srbiji (nadalje Zakon) je stupio na snagu 1. februara 2020. i uveo je sistem opozicije, koji zamenjuje tradicionalni sistem potpunog ispitivanja prijave. Ipak, Zavod je zadržao ispitivanje prijave po apsolutnim i relativnim osnovama pre objave prijave kao deo svojih nadležnosti.

Ostale važne promene uključuju:

  • Ukinuto je pravo na žalbu, te prijavilac ima pravo na pokretanje Upravnog spora u slučaju kada nije zadovoljan odlukom Zavoda
  • Ozbiljna upotreba prava se zahteva prilikom podnošenja tužbe za utvrđivanje povrede prava u sudskom postupku
  • Bliže su određeni uslovi za traženje privremene mere
  • Precizniji zahtevi za sastavljanje spiskova robe što usklađuje naše zakonodavstvo sa praksom EU i dosadašnjom praksom Zavoda i odlukom u slučaju IP Translator.
  • Ponovo se uvodi roba u tranzitu u obim zaštite prava na žig.
  • Za žig koji je registrovan na ime trgovačkog zastupnika ili punomoćnika, nosilac može da se suprotstavi upotrebi i da zahteva prenos na sebe (tzv agent’s mark).
  • Nacionalno iscrpljivanje prava je napušteno i zamenjeno iscrpljivanjem prava na svetskom nivou.

Novi Zakon uvodi hibridni sistem, ali ostaje nejasno kako će novi sistem biti u upotrebi u praksi.