The Legal 500 2019

Intelektualna svojina

Ekspertiza Mikijelj Janković & Bogdanović u oblasti intelektualne svojine obuhvata žigove, patente, dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte, autorska prava i domenske nazive. Dejan Bogdanović je bio zastupnik u sporu u vezi sa kršenjem prava na žig „Čokoladna bananica“. Mara Janković i Katarina Radović takođe su veoma cenjene; Lena Petrović je iskusan viši saradnik.

Rešavanje sporova

Mikijelj Janković & Bogdanović ima istaknute rezultate u međunarodnoj arbitraži i rešavanju sporova u Srbiji; njihovo iskustvo obuhvata domen privrednih sporova, medijskog prava, zatim sporove zbog kršenja autorskih prava kao isporove iz oblasti radnog prava. Vladimir Djerić je zastupao Republiku Srbiju u međunarodnoj arbitraži pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova.

Radni odnosi u Srbiji

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic pruža pravne savete u vezi sa radnim uslovima, ljudskim resursima, mobingom i uzbunjivanjem i kao i u sporovima iz oblasti radnog prava; tim takođe pruža pravne savete u vezi sa pripremanjem pravilnika o radu, ugovora o radu, kao i procedurom prestanka radnog odnosa. Katarina Radović je na čelu odeljenja za radno pravo; ona je savetovala Imperial Tobacco SCG u vezi sa preraspodelom radnih sati i zapošljavanjem stranim lica.