Bočni meni

Oblasti rada

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic (MJB) je advokatska kancelarija iz Beograda s mrežom korespondentski advokatskih kancelarija širom bivše Jugoslavije (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu). Klijentima pružamo advokatske usluge u svim oblastima prava vezanim za njihovo poslovanje. MJB kanclearija je prepoznata kao lider u oblasti prava intelektualne svojine i rešavanja sporova. Osnovana 1985. godine, kancelarija predano služi svojim klijentima duže od 30 godina. Mi negujemo lični, personalizovan pristup klijentima, bez obzira na njihovu veličinu i trudimo se da im pružimo usluge najvišeg kvaliteta. Ponosimo se svojom međunarodnom orijentacijom. Naši klijenti su brojne internacionalne kompanije i strane ambasade u Beogradu, a advokati iz naše kancelarije zastupaju klijente u međunarodnim sudskim i arbitražnim sporovima.
pisari 492
„Chаmbers аnd Pаrtners“, „Legаl 500“ i drugi advokatski pregledi kontinuirano navode MJB kаo lidera u oblаsti prava intelektualne svojine u Srbiji. Savetujemo i zastupamo klijente u zaštiti žigova, patenata, modela, dizajna i domenskih imena. Nаši patentni zаstupnici su licencirani za…
MJB je jedna od vodećih kancelarija u oblаsti rešаvаnjа sporovа u Srbiji. Zаstupаmo klijente u sudskim i аrbitrаžnim postupcima. Posedujemo značajno iskustvo u zastupanju klijenata u postupcima povrede pаtenаtа i žigova, kаo i kršenja аutorskih prаvа pred domаćim sudovimа. Naši…
Našim klijentima pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti zakona o zapošljavanju, uključujući pravne savete vezane za mobing i uzbunjivanje. Pružamo pravne savete i pripremamo pravilnike o radu i druge interne akte u oblasti radnog prava, ugovore o radu, kao i…
Naši advokati pružaju sveobuhvatne pravne usluge našim korporativnim klijentima koje pokrivaju sve aspekte njihovog poslovanja, uključujući osnivanje preduzeća, pitanja korporativnog upravljanja i prestanka poslovanja. Mi takođe savetujemo klijente o različitim pravnim aspektima njihovih poslovnih transakcija i pružamo im usluge izrade…
MJB poseduje široku ekspertizu u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti. Savetujemo klijente u vezi sa prikupljanjem, obradom i prenosom podataka o ličnosti. Takođe, pomažemo našim klijentima u pripremi internih pravila o zaštiti podataka o ličnosti i, uopšte, kako…
MJB ima značajno iskustvo u oblasti medijskog prava i oglašavanja.Kao stručnjaci za medijsko pravo, pružamo širok spektar pravnih usluga koje se odnose na regulatorne zahteve za osnivanju i rad medija, kao i na sve ugovore u ovoj oblasti, uključujući emitovanje…
MJB takođe pruža savete u oblasti prava na nepokretnostima. Našim klijentima pružamo savete vezane za kupoprodaju nepokretnosti, u svim fazama transakcije: od pregovora i pribavljanja potrebnih dozvola do zaključenja ugovora. Naša ekspertiza se posebno odnosi na izgradnju i kupovinu nekretnina.
MJB kancelarija ima značajnu međunarodnu praksu u oblasti međunarodnog krivičnog i porodičnog prava gde smo radili na slučajevima ekstradicije i međunarodne otmice dece. Savetujemo više stranih ambasada u Srbiji koje su nas uvrstile u „advokate od poverenja” za pravna pitanja…
MJB se ponosi činjenicom da već nekoliko decenija učestvuje u predmetima zaštite ljudskih prava, u kojima je pro bono pruža pravne savete i zastupa klijente pred domaćim organima i sudovima, kao i Evropskim sudom za ljudska prava.