Bočni meni

Novosti

Vladimira Djerića su kolege izabrale da bude uključen u treće izdanje "Best Lawyers in Serbia and Montenegro" (2014) u oblasti Međunarodne arbitraže, videti BestLawyers.com.

ponedeljak, 02. jun 2014.

MJB u WTR Godišnjaku za 2014/2015

Kao i do sada, MJB se u svojstvu stalnog saradnika World Trademark Review pojavljuje kao autor Poglavlja o Srbiji za WTR Godišnjak za 2014/2015. Članak možete naći na linku http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=d9749ba9-a1bc-4ad3-b835-9725361303e7.

'Ovaj članak je prvobitno objavljen u World Trademark Review Godišnjaku za 2014/2015, koji predstavlja dodatak WTR magazina, čiji je izdavač The IP Media Group. Puno izdanje ove publikacije možete naći na www.worldtrademarkreview.com'

Chambers Europe 2014 je još jednom svrstala MJB u prvi rang kancelarija koje štite prava intelektualne svojine u Srbiji, pri čemu je Dejan Bogdanović izdvojen kao „jedno od najprestižnijih imena na tržištu“ (http://www.chambersandpartners.com/185/34/Editorial/7/1).

Vladimir Djerić rangiran je u oblasti rešavanja sporova (http://www.chambersandpartners.com/185/467/Editorial/7/1).

ponedeljak, 26. maj 2014.

MJB na listi Legal 500 2014

MJB se još jednom našla na listi Legal 500 u oblasti intelektualne svojine, korporativnog prava i prava nepokretnosti (http://www.legal500.com/firms/13345-mikijelj-jankovic-bogdanovic/13982-belgrade).

U prvom broju CEE Legal Matters magazina je objavljen članak Mare Janković o položaju intelektualne svojine u Srbiji ("The State of IP Matters in Serbia"). Članak obrađuje aktuelna pitanja u oblasti intelektualne svojine, i daje kratak uvod u zakonodavni okvir i praksu u Srbiji. Magazin CEE Legal Matters je nova stručna publikacija koja se bavi analizom pravnog ambijenta u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

U novembarskom izdanju biltena INTA Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC) je objavljen članak o nastavku serije okruglih stolova koji se bave pitanjem prometa krivotvorene robe putem interneta u Srbiji. Članak obrađuje treći okrugli sto održan 25.09.2013, i četvrti održan 09.10.2013. Seriju okruglih stolova je u svojstvu člana podgrupe ACC za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (ACC EE & CA) organizovala Mara Janković u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Članak možete naći na linku http://www.inta.org/Advocacy/Documents/acc_newsletter_2013_november.pdf.

U Beogradu je od 11-12. septembra održan dvodnevni regionalni seminar o prinudnom sprovođenju prava intelektualne svojine. Seminar su zajednički organizovali Svetska organizacija za intelekualnu svojinu (WIPO) i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a Mara Janković je učestvovala kao jedan od predavača. Ona je održala predavanje na temu “Uloga nosioca prava – Saradnja sa organima za prinudno sprovođenje prava”. Detaljnije na linku http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=664.

U prostorijama Privredne komore Srbije je 26.06.2013. godine održan drugi Okrugli sto o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji. Okrugli sto je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za zaštitu žigova INTA.

Mara Janković je inicirala i učestvovala u organizovanju Okruglog stola o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji koji je održan 29.04.2013. godine u prostorijama MUP-a Republike Srbije, a pod okriljem INTA – Međunarodne asocijacije za žigove, Komiteta za borbu protiv krivotvorenja i piraterije. Detaljnije na linku http://www.rnids.rs/lat/vesti/okrugli-sto-o-prometu-krivotvorene-robe-putem-interneta-u-srbiji/id/4178.

Chambers Europe 2013 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji, a Dejan Bogdanović je izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti. (http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/74298).

Vladimir Djerić je rangiran kao jedan od vodećih advokata u oblasti rešavanja sporova (http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/74301).

U aprilskom izdanju biltena INTA Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC) je objavljen članak o robi u tranzitu u Istočnoj Evropi. Članak se zasniva na anketi koju je osmislila i sprovela Mara Janković kao član podgrupe za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (EE & CA). Članak možete naći na linku http://www.inta.org/Committees/Documents/acc_newsletter_04_2013.pdf.

Vladimir Djerić je bio predavač na seminaru “Poslovna tajna – zakonodavstvo i praksa” održanom 25. oktobra 2012. u Američkoj privrednoj komori u Srbiji (AmCham Srbija).

Vladimir Đerić je pozvan da bude na listi stranih arbitara Stalnog arbitražnog suda pri Privrednoj i industrijskoj komori Slovenije (www.sloarbitration.eu).

Vladimir Đerić je uvršten u drugo izdanje publikacije Best Lawyers in Serbia and Montenegro (2012) u oblasti međunarodna arbitraža, videti na BestLawyers.com.

26. aprila 2012. je u dnevnom listu "Politika" objavljen intervju sa Marom Janković povodom "slučaja Šlomović". Naslednici Ambroaza Volara, poznatog trgovca umetninama, traže povraćaj dela Volarove zbirke, koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Ova zbirka neprocenjive vrednosti je tokom II svetskog rata preko Eriha Šlomovića, Volarovog ličnog sekretara, dospela u Jugoslaviju. MJB zastupa naslednike Ambroaza Volara u postupku protiv Republike Srbije i naslednika Eriha Šlomovića pred sudom u Beogradu. Intervju možete naći na linku http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Beogradski-advokati-zastupaju-Volarove-naslednike.sr.html..

ponedeljak, 12. mart 2012.

MJB novi saradnik Anaqua Country Laws

Sa zadovoljstvom sarađujemo sa Anaqua-om i pomažemo im u pravljenju njihovog globalnog pregleda nacionalnih zakonodavstava. Anaqua pruža usluge i softverska rešenja za upravljanje pravima intelektualne svojine, i namenjena je malim i srednjim preduzećima, i advokatskim kancelarijama koje se bave intelektualnom svojinom. Detaljnije informacije potražite na www.anaqua.com.

Vladimir Djerić je održao predavanje “Pravne mere za očuvanje tajnosti i pravna sredstva u slučaju povrede poslovne tajne” na seminaru o novom srpskom Zakonu o zaštiti poslovne tajne u organizaciji Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment koji je održan 22. februara 2012. godine u Beogradu.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za arbitra Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije odlukom Upravnog odbora Privredne komore Srbije od 21. decembra 2011.

Na poziv koncerna Agrokor, Dejan Bogdanović, partner u MJB, je 18.11.2011. godine u Beogradu održao predavanje na temu Strategija i upravljanje pravom intelektualnog vlasništva. Predavanje se bavi pitanjem kako bi moderna kompanija trebalo da upravlja svojim portfoliom intelektualne svojine.

Novi Zakon o privrednim društvima počinje da se primenjuje od 1. februara 2012 (stupio na snagu 4. juna 2011). Novi zakon zahteva od postojećih privrednih društva da, već prema slučaju, usvoje određene promene u svojoj strukturi i izmene svoje osnivačke akte. Na primer, društva sa ograničenom odgovornošću treba da harmonizuju strukturu svojih organa upravljanja s novim zakonom. Takođe, akcionarska društva treba da harmonizuju svoje osnivačke akte i statute sa novim zakonom, kao i da usvoje statut ako ga nemaju. Rok da se to učini je 1. februar 2012, s tim da promene treba da se registruju do 1. maja 2012.

Na poziv Zavoda za intelektualnu svojinu Mara Janković u Beogradu održala predavanje na temu "Prednosti Haškog sistema sa stanovišta korisnika". Predavanje je održano u okviru dvodnevnog regionalnog seminara o zaštiti industrijskog dizajna.

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o patentima

Novi Zakon br. 04/L-029 o patentima usvojen je 29.07.2011, objavljen u Sl. listu Kosova br. 12 29.08.2011,  i stupio je na snagu dana 13.09.2011. Novim zakonom je, između ostalog, predviđeno sledeće:

 • na odluke kosovske kancelarije dozvoljena je žalba komisiji u roku od 15 dana, a na rešenje komisije tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana,
 • dozvoljeno je izlaganje pronalaska bez štetnih posledica na medjunarodno priznatim izložbama (6 meseci pre podnošenja),
 • patent koji je do sada bio predmet prenosa prava i licence (isključive ili delimične), sada može biti i predmet garancije ili zaloge, izvršenja i stečaja,
 • prevodjenje patentne prijave na službene jezike,
 • dozvoljeno je ponovno uspostavljanje prava prvenstva, kao i korekcija ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva,
 • omogućeno je produženje roka za dostavljanje Document Of Evidence (DOE) - maksimalno 90 dana od završenog suštinskog ispitivanja u nadležnom organu,
 • uvedena je Obavezna licenca za patente farmaceutskih proizvoda namenjenih za izvoz u zemlje koje imaju problema sa javnim zdravljem, i
 • Zavod će izdavati sertifikat o dopunskoj zaštiti za lek za ljude i životinje, kao i za biljne proizvode.

Napomena: Odredbe vezane za obavezne licence za farmaceutske proizvode i Sertifikat o dopunskoj zaštiti biće primenjivane posle pristupanja Kosova EU. 

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o trgovačkim markama

Novi Zakon br. 04/L-026 o trgovačkim markama usvojen je 29.07.2011. godine, objavljen je 24.08.2011, i stupio je na snagu 08.09.2011. godine. 

 

Po strukturi je značajno drugačiji od predhodnog Zakona br. 02/L-54 koji zamenjuje.

Od novih instituta uvedena je opozicija, kao i žalba na odluku Kancelarije za industrijsku svojinu Republike Kosovo. Rok za podnošenje opozicije je 3 meseca od objavljivanja prijave za registraciju trgovačke marke. Rok za žalbu na odluku Kancelarije je 15 dana od dana prijema odluke.

Prijave žiga se u Kancelariji ispituju samo po apsolutnim osnovima.

Uneto je poglavlje koje se odnosi na građansko pravnu zaštitu žiga.

Po svim ostalim elementima, novi Zakon je po strukturi i sadržaju usklađen sa drugim zakonima iz iste oblasti u zemljama regiona. 

Novi Zakon br. 04/L-028 o industrijskom dizajnu usvojen je 29.07.2011, objavljen je 22.08.2011,  i stupio je na snagu dana 06.09.2011. 

Novi Zakon predviđa da je dizajner samo privatno lice, ne i pravno lice, kao što je predviđao predhodni Zakon.

Potvrda o registraciji industrijskog dizajna se dostavlja samo na zahtev vlasnika.

Novim Zakonom se uvode i odredbe o komunitarnom dizajnu, koje stupaju na snagu po ulasku Republike Kosova u Evropsku Uniju.

Što se tiče građansko pravne zaštite, ukinuti su subjektivni i objektivni rok za podnošenje tužbe za povredu industrijskog dizajna.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za zamenika člana Venecijanske komisije Saveta Evrope iz Srbije. Venecijanska komisija (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) je savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja koje čine “nezavisni eksperti koji su se istakli kroz svoje iskustvo u demokratskim institucijama ili svojim doprinosom unapređenju prava i političkih nauka” (čl. 2 izmenjenog Statuta Venecijanske Komisije). Članovi i njihovi zamenici služe u ličnom svojstvu.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Dejan Bogdanović, partner u našoj kancelariji, na sastanku održanom 20.03.2011. izabran za predsednika AIPPI Nacionalne grupe Srbija.

1. januara 2011. u Bosni i Hercegovini je na snagu stupio novi set zakona iz oblasti intelektualne svojine, tačnije:

 • Zakon o žigu 
 • Zakon o patentu
 • Zakon o industrijskom dizajnu 
 • Zakon o zaštiti oznaka geografskog porekla 
 • Zakon o zaštiti topografije integrisanih kola

Po stupanju na snagu novih zakona, na snagu su stupile i nove takse.

Za više detalja kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vlada Crne Gore je 30.11.2010. donela novi Zakon o žigu. Zakon je objavljen u Službenom glasniku Crne Gore 08.12.2010, a na snagu je stupio 16.12.2010.

Novim Zakonom o žigu su predviđene sledeće novine:

 • Revalidacija svih srpskih žigova registrovanih pre 28.05.2008, koji nisu do sada re-registrovani ili obnovljeni u Crnoj Gori, mora biti izvršena u roku od 12 meseci od stupanja Zakona na snagu, odnosno zaključno sa 16.12.2011. Kako bi izvršili revalidaciju, klijenti će morati da pribave od Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije Uverenje o važenju. Potencijalni dodatni zahtevi će biti regulisani odgovarajućim podzakonskim aktima, čije se usvajanje očekuje u narednih 6 meseci. 
 • Novim Zakonom o žigu se uvodi postupak opozicije za nove prijave žiga. Naime, kako procedura predviđa, po završetku formalnog ispitivanja, prijave žiga će biti objavljene u Glasniku intelektualne svojine, a sa datumom objave će početi rok od 90 dana u kojem će zainteresovane strane moći da podnesu prigovor na registraciju žiga.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

četvrtak, 09. decembar 2010.

Nova uredba o carinskim merama

Vlada Srbije je donela novu Uredbu o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, koja će stupiti na snagu 1. januara 2011. godine (Sl. glasnik RS, br. 86/2010). Međutim, svi već započeti postupci biće okončani u skladu sa pravilima stare uredbe. Zahtevi za preduzimanje carinskih mera odobreni u skladu sa starom uredbom ostaju na snazi do isteka odobrenog roka i predstavljaju osnov za preduzimanje carinskih mera u skladu sa novom uredbom.

Novom uredbom je detaljnije nego ranije regulisano preduzimanje carinskih mera. Između ostalog, predviđene sledeće novine:

 • Nosilac prava je obavezan da podnese izjavu kojom se obavezuje da će snositi sve troškove koji nastanu u toku carinskog postupanja sa robom zadržanom na carini zbog sumnje da povređuje pravo intelektualne svojine. Istovremeno, propisano je da troškove skladištenja, čuvanja, održavanja i uništenja zadržane robe snosi njen vlasnik ili uvoznik. Nije jasno kako će se ove odredbe primenjivati u praksi, iako se može očekivati da će se carina obraćati nosiocu prava za troškove, a da ovome ostaje mogućnost da ih naknadi od prekršioca pred sudom.
 • Uredbom je propisan novi obrazac za podnošenje zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.
 • Roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine može se uništiti uz saglasnost i o trošku nosioca prava bez prethodnog utvrđivanja da li je zaista došlo do povrede prava intelektualne svojine, pri čemu se saglasnost uvoznika robe pretpostavlja ako ne izjavi prigovor protiv njenog uništenja u predviđenom roku.
 • Uvoznik može da podnese zahtev za puštanje zadržane robe za koju postoji sumnja da povređuje pravo na dizajn, mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili pravo na zaštitu biljne sorte, pod uslovom da su ispunjene sve carinske formalnosti, da u sudskom postupku za utvrđivanje postojanja povrede prava intelektualne svojine nije određena privremena mera, i uz polaganje novčanog obezbeđenja u iznosu koji je dovoljan za zaštitu interesa nosioca prava.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Katarina Radović, advokat iz naše kancelarije, izabrana za člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda na skupštini AKB održanoj 22. maja 2010. godine.

Doneti novi zakoni o žigovima, industrijskom dizajnu i topografiji integrisanih kola koji su stupili na snagi 24. 12 .2009. godine. U upravnom postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu vezanim za žigove i industrijski dizajn uvedena je mogućnost podnošenja žalbe na odluke u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Za dalje informacije obratite se na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Srpski parlament je usvojio "Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti" koji je stupio na snagu 10. 06. 2009. godine - pročitaj više

sreda, 02. decembar 2009.

Uprava carina

Uprava carina Srbije je počela sa uništavanjem robe koja je oduzeta zbog sumnje da vređa prava intelektualne svojine.